سطوح تحصیل در مدرسه مبنا


۰۵ مهر ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۱:۴۰
۳۳۷


آموزش های مدرسه در سه بخش به مخاطب ارائه می شود

مطابق با برنامه درسی آموزش و پرورش:
- محتوای دروس هر پایه از طریق LMS در روزهای جمعه بارگزاری می شود
- برگزاری کلاس های آنلاین با مربیان مدرسه در روزهای شنبه و یکشنبه
- ارزشیابی ها به صورت مستمر انجام خواهد شد 
- گزارش یادگیری فعالیتها هر شش هفته برای خانواده ها ارسال خواهد شد. 


یادگیری ادبیات فارسی و علوم اجتماعی و اسلامی:

- بارگزاری محتوای آموزشی دروس فارسی و مطالعات و هدیه های اسلامی و قرآن در LMS
- برگزاری کلاس های آنلاین در روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه
- ارتقای سطح یادگیری دانش آموزان در موضوعات ذکر شده 

یادگیری بر اساس موضوعات انتخابی نوآموزان:
- دریافت محتوای درسی توسط دانش آموز در روزهای جمعه متناسب با درس ثبت نام شده و فرصت یک هفته الی ده روز جهت تکمیل فعالیت درسی
- پیگیری یادگیری دانش آموز توسط مربی در طول هفته از طریق Skype یا WhatsApp
- الزام شرکت دانش آموز در کلاس های آنلاین
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.