بزرگداشت حكيم خيام نيشابوري


۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۳:۰۱:۳۹
۵۸۹


امام غیاث‌الدین‌ابوالفتح‌عمربن‌ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکما و ریاضی‌دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است.

#خيام
🔹 به این علت به او خیام می گفتند که پدرش به شغل خیمه‌دوزی مشغول بوده است

❇️ شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری است اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضی‌دانی بود که به آثار ابوعلی سیناپرداخت و یکی از خطبه‌های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد. اولین اشاره‌ای که به شعر خیام شده، صدسال پس از مرگ اوست.  

📜 نوشته‌اند: که خیام را به تدریس و نوشتن کتاب رغبت چندانی نبود. شاید به‌دلیل آنکه شاگردان هوشمند برگزیده‌ای پیرامون خود نمی یافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، که مقارن حکومت سلجوقیان و مخالفت شدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث‌ها و جدل‌های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته ابراز اندیشه‌های آزاد و بلند نمی‌دید. با این همه، از او نوشته‌های بسیار برجای مانده است.

 

Omar Khayyam (/kaɪˈjɑːm, kaɪˈjæm/Persian: عمر خیّام‎ [oˈmæɾ xæjˈjɒːm]; 18 May 1048 – 4 December 1131) was a Persian polymathmathematicianastronomer, philosopher, and poet.He was born in Nishapur, in northeastern Persia, and was contemporary with the rule of the Seljuks around the time of the First Crusade.

As a mathematician, he is most notable for his work on the classification and solution of cubic equations, where he provided geometric solutions by the intersection of conics.Khayyam also contributed to the understanding of the parallel axiom.As an astronomer, he designed the Jalali calendar, a solar calendar with a very precise 33-year intercalation cycle that provided the basis for the Persian calendar that is still in use after nearly a millennium.

There is a tradition of attributing poetry to Omar Khayyam, written in the form of quatrains (rubāʿiyāt رباعیات‎). This poetry became widely known to the English-reading world in a translation by Edward FitzGerald (Rubaiyat of Omar Khayyam, 1859), which enjoyed great success in the Orientalism of the fin de siècle.

https://en.wikipedia.org/
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.