۴۸۳۸۷
۵۲۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۷۲ محتوا

۲k دیدگاه

۵۹ فیلم

۱۹۴ عکس

۱۸ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۷ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

 ریاضی پایه چهارم درس تقسیم با نمایش زیبا از اقا امیرالمونین(ع) به صورت تلفیقی با درس فارسی

...