بخش آموزش زبان فارسی
تصاویر منتخب کاربران


انتخاب متغیر ها

انتخاب متغیر ها

فارسی پایه چهارم جمعه ۸/۱۶  و ۶ نوامبر

فارسی پایه چهارم جمعه ۸/۱۶ و ۶ نوامبر

فارسی پایه چهارم جمعه ۸/۱۶  و ۶ نوامبر

فارسی پایه چهارم جمعه ۸/۱۶ و ۶ نوامبر

تفکر برای ......؟

تفکر برای ......؟

تفکر برای ......؟

تفکر برای ......؟

جمعه ۳۰ اذر ٬٬ ۱۴. نوامبر

جمعه ۳۰ اذر ٬٬ ۱۴. نوامبر

ارزش علم

ارزش علم

تلفیق علم و عمل 19اذر، 9 دسامبر

تلفیق علم و عمل 19اذر، 9 دسامبر

تفکر برای ......؟

تفکر برای ......؟

تفکر برای ......؟

تفکر برای ......؟